Dalīšanās ar labās prakses piemēriem Skolu vadībai

Nr Skolas nosaukumsKā skolēns uzzinās savus mācību sasniedzamos rezultātus (SR)?Kā skola atbalstīs skolēnus, lai viņi sasniedz savus mācību sasniedzamos rezultātus (SR)?Kā veidos komunikāciju ar skolēniem?Papildus informācija par darbību/sadarbību skolā, par konkrētiem procesiem, pieredzi un lēmumiem tās uzlabošanai. Kā skola organizēsies? Konkrēti.Pielikums (ja ir izveidots fails ar, kuru varat dalīties)Pielikums1Pielikums2
1 Ādažu vidusskola Mācību priekšmeta skolotājiem ir jāizveido mācību plāns – temats, SR. Līdz paredzētās stundas sākumam, e-klasē skolēnam ir aizsūtīta saīsne (links) un/vai pavadošais teksts: temats, sasniedzamie rezultāti, darbam paredzamais mācību stundu skaits, iesniegšanas veids un termiņš. Sākumskolas posmā tiks iesaistīti vecāki. Ar vecākiem sazinās vismaz reizi 2 dienās, saņemot no viņiem AS. Tiks piedāvāti 2 varianti temata apgūšanai - mācību grāmata un darba burtnīca vai elektroniskie resursi pēc katra skolēna izvēles. Sākot no 5. klases informācija tiek nodota caur e klasi, katrā stundā parādās pievienotais materiāls. tam ir jābūt ievietotam e klasē līdz attiecīgās stundas sākumam. Katru rītu klases audzinātājs aizsūta aptauju savas klases skolēniem, un skolēniem jāatbild, vai pieslēdzas mācībām. Darbu izpildes laiks, ņemot vērā iespēju, ka uz vairākiem skolēniem ir tikai 1 dators, ir nedēļas ietvaros. Stundu laikā skolotāji ir pieejami skolēniem saziņai - whatsapp, eklase, skype. Skolotāji plāno kopīgi izveidotajās katedrās, katari katedrai ir kopīga vienošanās par veicamajiem darbiem.
2 aaa a a a a
3 Rīgas pilsētas sākumskolas pirmsskola Tas ir uzrakstīts pie uzdevuma. Virzīs katru bērnu atbilstoši viņa prasmēm. Sarunāsies, sniegs atgriezenisko saiti par padarīto. Sadarbosies ar bērnu, vecākiem, sniedzot atgriezenisko saiti par padarīto.
4 Limbažu Novada gimnāzija Skolēns katrā mācību priekšmetā saņems Word dokumentu, kurā būs sasniedzamie rezultāti, ieteicamais ceļš to sasniegšanai (divās sadaļās – obligātā un brīvprātīgā) un tas, kā tiks konstatēta rezultāta sasniegšana (konkrēti uzdevumi vai darbs uzdevumi.lv). Rezultāti tiks plānoti konkrētās “porcijās”, kuru apjomu nosaka skolotājs. Skolēni tiks atbalstīti, nosūtot lasāma, skatāma materiāla saites, skolotāju veidotus ekrānierakstus un īsus video. Centīsimies pamazām rīkot arī tiešsaistes konferences (_ītes), bet ne uzreiz. Komunicēsim e-klasē un Whats App, vienojoties par protokolu – kāpēc, cik ilgi, cikos. Audzinātāji sazināsies regulāri, vadība ar AS anketu nedēļas beigās. Gan skolēni, gan vecāki un skolotāji saņems vadlīnijas attālinātām mācībām, kurās būs īsi un skaidri formulēti darāmie darbi un konceptuālās lietas (par plānošanu, rutīnu mācīšanos darot utt.).
5 Liepājas Valsts 1.ğimnāzija IERAKSTI e-klasē · Skolotājs ieraksta katras stundas tēmu, rūpīgi pārdomājot klasei paveicamo gan katrai stundai, gan tēmas ietvaros ilgtermiņā · Ja darbs turpināms ilgtermiņā, tad pie uzdotā var būt atgādne - turpinām ilgtermiņa uzdevumu (piemēram - skatīt informāciju e-klases dienasgrāmatā 17.martā u.tml.) PROBLĒMAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI · Ja skolēns noteiktajā laikā neizpilda uzdoto, uzrakstām atgādinājumu skolēnam un vecākiem; ja tas nelīdz, lūdzam iesaistīties klases audzinātāju · Pēc iespējas plānojam KD paredzētajā laikā, bet, ja būs izmaiņas, atbildīgi veikt korekcijas pārbaudes darbu plānotājā · Iespējams, ka KD vērtējums veidojas no vairāku paveikto darbu summas Tā kā mums nāksies sniegt ziņas par to, kā mums veicas ar attālinātā mācību procesa vadīšanu, tad savlaicīgi piefiksēsim problēmas īpaši izveidotā google.doc tabulā e-klasē, kurā kolēģiem būs iespēja arī aicināt vienam otru iesaistīties problēmas risināšanā vai atbildes sniegšanā. DARBA PLĀNOŠANA · Tāpat kā ikdienā, skolotājs drīkst būt brīvs un radošs dažādu darba formu izvēlē ar mācāmajām klasēm (t.sk. arī dažādu formu izmantošana, komunicējot ar skolēnu - · Arī mācību satura loģiskās daļas, kas ierakstītas skolotāja izvēlētajā vai paša izveidotajā mācību priekšmeta programmā, var pārstrukturēt pēc vajadzības.
6 Preiļu 1.pamatskola Izmantojot skolvadības sistēmu E-klase – e-klases pastā Iespēja saņemt skolotāja sniegto atgriezenisko saiti kā vērtējumu ballēs, % izteikto par veiktajiem darbiem un uzdevumiem, konsultācijas Eklases pastā. E-klase, WhatsApp grupas sarakste, tālrunis. Skolotāji šobrīd veido un piemēro sava mācību priekšmeta un klašu grupas tematisko plānojumu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai. Tiek apzināti interneta resursu krātuves, sagatavoti materiāli ( Soma, Maconis, Uzdevumi.lv, e-Twinning, Skola2030, u.c. piemēram https://drive.google.com/file/d/1_pLGzw14oSUuHuGbiOe38c0Zmvs2q9RS/view?fbclid=IwAR1GOipSXo2fE_2wFtZdoDhDcoVrNGEU8yzcK_b2fIDBfTD_o5hI8ePfwJU , plānojas arī vebināri dažados portālos par šo jautājumu).
7 Ventspils Valsts 1.ģimnāzija Skolotāji tos nosūtīs e-klasē kopā ar uzdevumiem un materiāliem, kas jāizpēta un jāapgūst. Skolotāji nosūtīs ieteikumus, kā lai skolēni strādā. Izveidos kopīgu tiešsaistes kalendāru, kur gan skolotāji, gan vecāki, gan skolēni sekos līdzi uzdevumiem un to izpildes grafikam. E-klasē, Whatsapp. Tiks izveidots virtuāls nodarbību saraksts, lai skolēni zina, kad skolotāji ir pieejami tūlītējai saziņai un atgriezeniskās saites sniegšanai. Tad arī skolēni varēs uzdot savus jautājumus. Skolotājs tajā laikā var vadīt arī nodarbību tiešsaistē. Izmantos jau esošo pieredzi IT lietošanā, lietos pazīstamus rīkus un sistēmas. Ja bērnam nav pieejams mājās dators, tad skola uz līguma pamata datoru var izsniegt lietošanai. Jautājumus risinās ar klases audzinātāja palīdzību. Informācija ir konspekts no youtube paziņojuma: https://www.youtube.com/watch?v=jckyZfDIvJk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wCucCKrqpimeDhPkDPqpgIbBNLzEW1fXICzfbTddZPZw3xNaXmnUXV8k
8 Ropažu vidusskola SR tiek plānoti katrā priekšmetā uz visu nedēļu. Par tiem informē skolēnus kopā ar uzdevumiem excel dokumentā. Jauno saturu piedāvās atsevišķos brīžos tiešsaistes nodarbībās. Pārsvarā skolēni mācīsies paši, paši arī plānos, kuros brīžos to darīs. Izmantos skolēniem jau zināmos AS sniegšanas rīkus (piemēram, padlet), izmantos tiešsaistes vai whatsapp konsultāciju iespējas, izmantos uzdevumi.lv, lai uzzinātu pareizās atbildes. Skolēns saņem saiti uz excel dokumentu, kur atsevišķā lapā aprakstīts katrs priekšmets uz visu nedēļu - SRi, uzdevumi, AS utt. Skolēns uzzina visus nedēļā paveicamos darbus (t.sk., cik laika kas prasīs) nedēļas sākumā, var pats saplānot, kad ko darīs. Tikai jāatzīmējas katru rītu līdz 10.00, ka ir pieslēdzies mācībām (izveidots online žurnāls). Ja paredzēta kāda tiešsaistes nodarbība, tā jāieplāno norādītajā laikā. Sākumskolas posmā vairāk strādās uz esošo zināšanu nostiprināšanu un dažādu priekšmetu integrēšanu. 7.-12.kl. skolēni spēj arī patstāvīgi, sazinoties pāros apgūt jauno saturu.
9 Ventspils 1.pamatskola SR skolēns saņem vienlaicīgi ar piedāvāto video materiālu vai mācību materiālu.Esam izveidojuši pagaidu dienasgrāmatu izklājlapās katrai klasei, kur norādīts, kas jāizdara un kā jāsniedz AS. SR skolēns saņem vienlaicīgi ar piedāvāto video materiālu vai mācību materiālu.Esam izveidojuši pagaidu dienasgrāmatu izklājlapās katrai klasei, kur norādīts, kas jāizdara un kā jāsniedz AS. Skolēni jautājumu uzdošanai izmanto e-klasi, e-pastus,whatsapp. AS sniegšanai vēl izmantosim vietni quizizz.com. Katrs skolotājs veido attālinātās mācīšanas plānu, norādot stundas vai stundu bloka tēmu, SR, AS veidu.
10 Exupery International school Reizi nedēļā klases audzinātājs tiekas ar skolēniem Zoom platformā, lai atbildētu uz skolēnu jautājumiem par mācību procesa organizāciju un skolēni saglabātu saikni ar skolotāju.Dienu plāni, plānotie darbi, to veidi un termiņi pieejami Moodle vidē kalendārā, kurā ierakstot informāciju par darāmajiem darbiem ņem vērā, lai uzdoto darbu izpildes termiņi ir samērīgi un darbu formas nav vienādas vienā klašu grupā visos priekšmetos, piemēram, skolēnam jāuzraksta 6 esejas. SR skolēni uzzina Moodle vidē mācību procesa aprakstā. Konkrēta laikā skolēniem pieejami skolotāji konsultācijai (Zoom). Konsultāciju laiks pieejams Moodle kalendārā. Katru dienu katrā mācību priekšmetā, kas jāapgūst tiek sagatavots un īstenots tests, tādējādi panāk skolēnu kavējumu/klātesamības uzskaiti; skolotāji sniedz skolēniem AS. Tiek izmantota ClassDojo sistēma (mācību facebook/moodle vide), kur tiek ievietoti paziņojumi skolēniem un vecākiem. Skolēnu apziņošana, izmantojot e-pastu un paziņojumus moodle vidē. Komunikācijai ar vecākiem tiek nozīmēti konkrēti skolotāji, kas atbild uz jautājumiem telefoniski, e-pasta formā. Katrs skolotājs prot lietot visas mācību platformas un skaidro skolēniem, ja nepieciešama palīdzība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu nepārslogošanai ar viena veida uzdevumiem. Tāpat katrs skolēns arī saņems ieteikumus - cik ilgi atrasties pie datora, kā sēdēt, kā izkustēties utt.
11 Rīgas Starptautiskā skola 2.-5. klase - Ik rīta visas klases tikšanās ar skolotāju Hangouts Meet, tiešsaite. Dienas plāns, SR un uzdevumi Google classroom. Pirmsskola - nedēļas plāns ar SR, ieteicamiem uzdevumiem un paskaidrojumiem, ko bērns apgūst izpildodot katru uzdevumu. Konkrēti laiki katru dienu, kad skolotāji tiešsaitē tiekas ar mazām bērnu grupām (Hangouts Meet). Katru dienu bērni iesniedz darbus Google classroom, skolotāji sniedz AS. Vecāku informācijas rīti, lai skaidrotu gan mācību procesu, gan palīdzētu tikt galā ar tehnoloģijām. Tiešsaites sarunas, AS komentāri pie iesniegtajiem darbiem., e-pasts (katram skolēnam). E-pastā nosūtīts nedēļas stundu saraksts, kurā atzīmēti tiešsaistes laiki, pārtraukumi, laiki uzdevumu izpildei. Papildus info: pirmās grūtības un izaicinājumi. Risinām. Lielākās grūtības ir ar mazākajiem bērniem, jo vecākiem daudz jāpalīdz gan lai pieslēgtos, gan lai viņi sekotu dienas kārtībai. Mainām uz to, ka viņiem tiešsaistes sarunas ir tikai no rīta, pēc tam laiks darbu izpildei. Vēl bērni slēdz savus mikrofonus, kuriem jābūt izslēgtiem, lai skolotājs var kontrolēt "troksni". Skolotāja izdrukāja zīmi ar nosvītrotu mikrofonu, ko paceļ un rāda ekrānā, kad visiem jāapklust. Daudz produktīvākas ir sarunas ar 3-4 bērniem. Seesaw darbojas ļoti labi gan uzdodot uzdevumus, gan bērniem tos iesniedzot un skolotājiem sniedzot AS. Ir vecāki, kas sūdzas, ka viņiem daudz laika jāpavada filmējot, kā, piemēram, bērni vingro (sporta nodarbība), toties vecāki bērni to visu dara paši.
12 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skolēni saņem mācību uzdevumus un SR ar e-klases starpniecību. Ja nepieciešams, tiek lietots arī whatsup. Konsultācijas eklasē, whatsupp, ar zoom un konferences zvanu palīdzību. Informācijas izvietošana mājaslapā. Komunikācija e-klasē, konkrētu uzdevumu došana, skaidrošana skolēniem rakstiski un vai ar videokonferences palīdzību. Skolēniem iespēja aiziet uz skolu pēc mācību līdzekļiem, lai varētu apgūt saturu, vadoties pēc soļu sistēmas (1. solis, 2.solis utt.)
13 Cesvaines vidusskola Skolēns par SR tiek informēts e-klasē, WhatsApp. Tiek izmantota platforma Padlet.com; linoit.com. Tiek nodrošināta regulāra atgriezeniskā saite (katru dienu), neskaidrību gadījumā notiek individuālas konsultācijas, izmantojot WhatsApp video zvanu, Zoom platformu vai vienkāršu telefona sarunu. Skolotājs konsultācijām ir pieejams no 9.00 līdz 17.00. Mācību materiāls tiek piedāvāts diferencēti. Galvenie komunikācijas veidi ir e-klases pasts, telefons (WhatsApp). Skolotājiem ir izveidota sava WhatsApp grupa, regulāri tiek veidotas Google tiešsaistes aptaujas un ideju apmaiņas. Padlet.com lietotnē ir izveidota Domu siena, kurā ir iespēja dalīties ar veiksmēm un idejām mācību procesa uzlabošanai. Pamatinformācija tiek sūtīta , izmantojot e-klases pastu (tajā skaitā vecākiem). Informācija par pieņemtajiem lēmumiem ir pieejama skolas Facebook.com profilā un skolas mājas lapā. Klašu audzinātājiem un arī mācību priekšmetu skolotājiem ir izveidotas WhatsApp grupas gan ar vecākiem, gan skolēniem.
14 Priekuļu vidusskola SR skolēni uzzinās e-klasē, kur arī tiks pievienotas saites uz materiāliem, uzdevumu instrukcijām u.c. Plānots, ka nākamās dienas paveicamais tiks nosūtīts iepriekšējā dienā līdz plkst.18.00, lai vajadzības gadījumā jau iepriekš vecāki var pārliecināties, ka skolēnam ir skaidrs uzdevums. Vecāki tiks informēti par kārtību,kādā notiks attālinātā mācīšanās. Priekšmeta skolotāji fiksē skolēna paveikto, nodrošina AS. Klases audzinātājs pārliecinās, vai skolēnam ir viss nepieciešamais , lai kvalitatīvi strādātu. Meklē risinājumus sadarbībā ar sociālo pedagogu u.c. Skolotāji tūlītējai saziņai pieejami attiecīgo mācību priekšmetu stundu un arī savu konsultāciju laikā. Speciālais pedagogs un skolotāja paligs atsevišķus bērnus atbalstīs arī ikdienas telefonsarunā. AS visplašāk plānots izmantot e-klasi, uzdevumi.lv, WhatsApp, google veidlapas, retāk - Quizziz, Padlet u.c. Skolotāji koplietošanas dokumentā fiksē iepriekš katrā klasē izmantotos tiešsaistes rīkus. Pēc iespējas darbā plāno izmantot tos rīkus, kas skolēniem pazīstami (kādam skolotājam varbūt jāapgūst). Kolēģi attālināti vai individuāli piedāvā konsultācijas konkrētu rīku lietošanas apgūšanai un izmantošanai konkrētā klasē, īpaši domājot par AS. Pārskatu veido arī vienas klases ietvaros fiksējot visus SR (ar domu veidot starpdisciplināru vai starppriekšmetu sadarbību)un darba formas (lai nedublētos klases ietvaros) Sākumskolas skolotāji vienas klases robežās vienojas par kopīgiem SR, tēmu, uzdevumiem.
15 Rīgas 49.vidusskola . . . . .
16 Balvu pamatskola (1.-6.kl.) Laikā no plkst.9.00 līdz 10.00 skolotājs e - klases pastā nosūta skolēnam apgūstamo tēmu, SR, veicamos uzdevumus. Laikā no plkst. 10.00 līdz 13.00 jebkurš izglītojamais un vecāks var zvanīt skolotājam, kura pienākums veikt konsultācijas. No plkst 13.00 līdz plkst.14.00 klases audzinātājs sazinās ar skolēna vecākiem un skolēnu, kurš nav no plkst.10.00 līdz 13.00 pieslēdzies e-klasei. Tiek plānots izmantot e -klases iespējas, WhatSapp un telefonsarunas. Šobrīd tiek plānots, kā tiks īstenots saturs pa dienām, akcentējot, praktiskos uzdevumus, nelielus projekta darbus, darbu ar tekstu. Izvērtējot katra darba nozīmīgumu, lai neradītu skolēna pārslodzi un pieaugušais, kura uzraudzībā ir bērns, arī varētu sniegt nepieciešamo atbalstu.
17 Carnikavas pamatskola Skolotāji tos nosūtīs e-klasē kopā ar uzdevumiem un materiāliem, kas jāizpēta un jāapgūst. Tiks izveidots nedēļas plāns, informāciju, kā notiks attālinātais mācību process, nosūtīs e-klasē. Izmantos tiešsaistes rīku zoom.us, WhatSapp, uzdevumi.lv. Sākumskolā tiks veidoti projekta darbi tā, lai uzdevumi būtu saistīti ar reālo dzīvi, jo daudzi bērni ir aizvesti pie vecvecākiem. Formulēti sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetos. Lai saprastu kā skolēniem veicas ar darbiem, starpposmos lūgs atsūtīt e-klasē vai Whatsaap fotogrāfiju(1.klasei), lai skolotāja var sniegt AS. Vajadzības gadījumā skolotāji arī konsultēs tiešsaistē. 3.,4.klasē pēc vajadzības izmantos arī mācīšanās platformas soma.lv, uzdevumi.lv
18 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Katrai stundai pedagogs norāda skolēna SR, kas tiek ierakstīts E- klases žurnālā un norādījumos mācību stundai. Pedagogi rīko tiešsaistes nodarbības, kuru laikā skaidro jauno vielu. Visās stundās pedagogi ir pieejami Teams vidē, kurā skolēni var uzdot jautājumus un pedagogs atbild. Komunikācija ar skolēniem notiek gan grupās, gan individuāli, izmantojot E- klasi, Microsoft Teams, Whatsaap. Visi iesaistītie, skolēni, pedagogi, vecāki ir informēti par mācību procesa norisi attālināti. Katru dienu skolēni sniedz AS, aizpildot attiecīgu veidlapu, kurā uzraksta, ko attiecīgā mācību priekšmetā ir iemācījies. Šī AS ļauj sekot vai skolēns piedalās mācību procesā, ko ir sapratis, kas neizdodas. Nekavējoties pedagogi reaģē, individuāli sazinās un nonāk pie risinājuma. Pielikumā norādījumi stundai. Šādu veidlapu(attiecīgi aizpildītu) katrai stundai pievieno visi pedagogi. Šo veidlapu izveidoja viena no mūsu ģimnāzijas pedagoģēm.