Rādīt visus

Joma: Tehnoloģijas
Priekšmets: Datorika
Klase: 6. klase

Mācību līdzekļu sastāvdaļas:

Temata atsegums Lejupielādēt
Materiāli mācību procesa vizualizācijai Lejupielādēt
Vingrināšanās uzdevumi Lejupielādēt
Mācību aktivitātes un mācīšanās stratēģijas Lejupielādēt
Materiāli vērtēšanai Lejupielādēt
Vārdnīca Lejupielādēt

Lejupielādēt visus materiālus

Mācību līdzekļu aprobācijas anketa pilotskolām

Lūdzam uz šiem jautājumiem atbildēt par katram attiecīgā mācību priekšmeta tematam izveidoto mācību līdzekļu komplektu (turpmāk – mācību līdzekli).  Jūsu atbildes mums palīdzēs tos uzlabot.
Par katru apgalvojumu, lūdzam atzīmēt atbilstošo atbildi, izmantojot sekojošu atbilžu skalu:

NP – noteikti piekrītu N — nepiekrītu
P - piekrītu NN – noteikti nepiekrītu

1. Mācību līdzeklis palīdz sasniegt tematam izvirzītos sasniedzamos rezultātus.


2. Teksts un ilustrācijas ir skolēniem saprotami un viegli uztverami.


3. Tematā iekļautā informācija un uzdevumi atbilst skolēnu sagatavotībai un uztveres līmenim.


4. Mācību līdzeklī ir iekļauti būtiskākie materiāli, kas nepieciešami sekmīgai temata sasniedzamo rezultātu apguvei (temata atsegums skolēnam; vārdnīca; materiāli mācību procesa vizualizācijai; vingrināšanās uzdevumi; mācīšanās stratēģijas; materiāls vērtēšanai).


5. Mācību līdzeklī ietverti jautājumi/uzdevumi dažādos skolēna izziņas darbības līmeņos.


6. Mācību līdzeklis piedāvā mācīšanās stratēģiju apguvi, izmanto daudzveidīgus paņēmienus skolēnu mācīšanās atbalstam.


7. Mācību līdzeklis kopumā sekmē skolēna pašvadītu mācīšanos (piedāvā skaidrus sasniedzamos rezultātus, snieguma vērtēšanas kritērijus, sistemātiskus paņēmienus sasniedzamo rezultātu apguvei, pašvērtējuma iespējas, u.tml.).


8. Mācību līdzeklis kopumā attīsta/palīdz nostiprināt/rosina izmantot caurviju prasmes.


9. Lūdzu, pamatojiet/komentējiet savus vērtējumus no 1.-8.jautājumam:


10. Lūdzu, uzrakstiet, kas ir īpaši labs un noteikti saglabājams mācību līdzeklī:


11. Lūdzu, uzrakstiet savus ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem:


12. Citi komentāri, jautājumi, ieteikumi: